4 มิถุนายน 2562 จังหวัดขอนแก่น ลงนามความร่วมมือปลูกต้นไม้ 3 ล้านต้น ภายใน 3 ปี เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2562

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190604170326912

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ได้จัดกิจกรรมขึ้น เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 โดยภายในงานได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การมอบไม้มีค่าในกลุ่มประเภท ต้นราชพฤกษ์  ยางนา ต้นพิกุล และต้นตะเคียนทอง การมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบด้านบุคคลต้นแบบด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยด้านการจัดการขยะมูลฝอย ด้านการพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ การมอบเกียรติบัตรหน่วยงานสืบสานโครงการพระราชดำริเรื่องบำบัดน้ำเสียโดยวิธีธรรมชาติ การมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนโครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน การมอบเกียรติบัตรหน่วยงานต้นแบบโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ลดภัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ และการเสวนาเรื่องความร่วมมือในการจัดการวิกฤตคุณภาพอากาศในพื้นที่แบบบูรณาการในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมีประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบนกลาง เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 300 คน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า นโยบายที่สำคัญและชัดเจนที่สุดในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในปีนี้คือการที่คนขอนแก่นนั้นพร้อมใจที่จะปลูกต้นไม้ 3 ล้านต้นภายใน 3 ปี เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด สร้างกระบวนการการีส่วนร่วมในเรื่อของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวม ในส่วนของขยะจากข้อมูลของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ระบุว่า ในปี 2561 ขอนแก่นมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 1,817.92 ตันต่อวัน โดยมีพื้นที่กำจัดขยะ 196 แห่ง ปัจจุบันนี้มีขยะตกค้างอยู่ที่ 145,513 ตัน ดังนั้นการบริหารจัดการขยะที่วันนี้ทุกฝ่ายมีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางทำมั่นใจว่าจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาขยะตกค้างและการบริหารจัดการขยะใหม่ได้อย่างลงตัว